Skuteczne wezwanie do zapłaty – Kancelaria Kraków

kancelaria prawna
W sytuacji, kiedy dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i nie reaguje na telefony, wiadomości sms oraz maile przypominające o zapłacie, pozostaje poinformować go skutecznie o sankcjach, jakie mogą zostać wystosowane w stosunku do niego w przypadku dalszej zwłoki w płatnościach. Wezwanie do zapłaty jest już zdecydowanie bardziej restrykcyjnym rozwiązaniem, ale zazwyczaj skutecznym, ponieważ informuje naszego dłużnika o konsekwencjach prawnych i finansowych w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę prawną. Bardzo często jest to skuteczna forma odzyskania naszych należności na jej jeszcze stosunkowo wczesnym etapie. Ważny jest też nadawca takiego wezwania – dłużnik bardziej zainteresuje się pismem z Kancelarii Prawnej niż od swojego wierzyciela.

Wezwanie do zapłaty jest pismem, które kieruje się do dłużnika w sytuacji, kiedy upłynął termin zobowiązania określonego w umowie lub na fakturze. Taki stan rzeczy jest podstawą do naliczania odsetek ustawowych, zgodnie z art 481 Kodeksu Cywilnego, który mówi o tym, że :
§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

       Wysokość odsetek ustawowych określa Rada Ministrów i obecnie wynoszą one 8 % w skali roku.
 
Jak ma wyglądać wobec tego wezwanie do zapłaty ?
 
    Poprawnie napisane wezwanie do zapłaty powinno zawierać:
  • datę i miejsce sporządzenia pisma
  • określenie wierzyciela i dłużnika
  • tytuł : „Wezwanie do zapłaty”
  • kwotę zaległości, numer faktury VAT bądź umowy, z której wynika należność, datą wymagalności świadczenia pieniężnego oraz wysokością odsetek, naliczonych z tytułu opóźnienia
  • nr konta do spłaty należności, termin płatności zaległej kwoty oraz sposób zapłaty (przelew bankowy, gotówka)
  • informacje o konsekwencjach, jakie podejmie wierzyciel w przypadku nie ustosunkowania się do żądania
  • podstawę prawną
  • pieczątkę, stanowisko, dane kontaktowe osoby sporządzającej pismo wraz z podpisem.
Skutecznie wysłane wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane listem poleconym na taki adres, aby dłużnik mógł go otrzymać i odczytać. Ważne jest, aby w umowie, jaką zawieramy z naszym kontrahentem była wzmianka o adresie do doręczeń. Jeśli, natomiast, brak takich informacji – wysyłamy pismo na adres siedziby firmy i adres korespondencyjny. Jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby firmy – dobrze jest wystosować dwa egzemplarze, na obydwa adresy, aby mieć pewność, iż wezwanie zostało dostarczone osobiście do rąk dłużnika. Co więcej – siedzibą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jej miejsce zamieszkania – nie adres prowadzenia działalności. Niestety, w bazie CEIDG nie znajdziemy wzmianki o adresie zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego ważne jest, abyśmy znali adres zamieszkania naszego kontrahenta.
Dużo większą skuteczność mają wezwania do zapłaty wysyłane przez profesjonalne podmioty prawne – Kancelarie Prawne, które są gwarantem podjęcia kroków prawnych na drodze sądowej w razie dalszej zwłoki dłużnika. Wielu dłużników widząc korespondencję od Kancelarii Prawnej o wiele chętniej i szybciej spłaca te długi, kosztem wezwań do zapłaty przesyłanych osobiście przez wierzyciela.
Kancelaria Prawna De Iure w Krakowie świadczy profesjonalne usługi w zakresie windykacji wierzytelności.
Wezwanie do zapłaty już od 50 zł netto.
W razie jego nieskuteczności występujemy na drodze sądowej w zakresie zaspokojenia roszczeń naszego klienta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.