Analiza umowy deweloperskiej

czemu to właśnie nam powinieneś zlecić analizę umowy deweloperskiej?

dlaczego akurat nasza kancelaria?
analiza umowy deweloperskiej kancelaria

wyłącznie prawnicy z uprawnieniami zawodowymi

analizą umów deweloperskich oraz ich opiniowaniem w naszej kancelarii zajmują się wyłącznie radcowie prawni lub adwokaci wpisani na listy właściwych samorządów zawodowych

doświadczenie

wszyscy radcowie prawni i adwokaci naszej kancelarii posiadają ponad dziesięcioletnie doświadczenie zdobyte przy obsłudze inwestycji deweloperskich - w tym w szczególności polegających na realizacji biurowców, hoteli oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych

odpowiedzialność

analizy umów deweloperskich w naszej kancelarii dokonywane są zawsze przez konkretnego radcę prawnego lub adwokata; ze względu na ustawę o radcach prawnych oraz prawo o adwokaturze - w przeciwieństwie do wielu podmiotów świadczących usługi prawne (w Polsce doradztwo prawne świadczyć może każda osoba, w tym nawet bez wykształcenia prawniczego) - ponosimy odpowiedzialność finansową za uchybienia związane z wykonywaniem zawodu

zlecenie analizy umowy deweloperskiej online

Nasza kancelaria oferuje możliwość obsłużenia procesu analizy umowy deweloperskiej całkowicie online.

Po przesłaniu nam dokumentów otrzymanych od dewelopera (wzór umowy rezerwacyjnej, wzór umowy deweloperskiej, prospekt informacyjny oraz inne załączniki do umowy deweloperskiej) klient w ciągu kilku godzin otrzymuje od nas konkretną ofertę w kilku możliwych wariantach.

Istnieje również możliwość spotkania w naszej kancelarii prawnej w Krakowie w celu omówienia wszystkich uwag oraz udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

Na życzenie klienta nasza kancelaria zapewnia również obecność radcy prawnego przy podpisaniu umowy deweloperskiej u notariusza.

Zlecając nam analizę umowy deweloperskiej możesz być pewny naszego zaangażowania.

 

 

przed czym może ochronić rzetelna analiza umowy deweloperskiej?

Pomimo istnienia ustawy o ochronie nabywcy praw lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego strony umowy deweloperskiej mają bardzo dużą swobodę w kształtowaniu stosunku prawnego.

W przypadku wielu sporów zaistniałych po dniu zawarcia umowy deweloperskiej treść tej umowy rozstrzygać będzie o tym w jakiej sytuacji znajdzie się nabywca.

Wskazanym jest także w szczególności zweryfikowanie treści księgi wieczystej, udzielanych pełnomocnictw, planowanych przekształceń gruntowych (scaleń lub działów nieruchomości) czy zagadnień związanych z wydaniem lokalu w posiadanie.

Zapraszamy do naszej kancelarii prawnej w Krakowie!

ul. Radzikowskiego 100J/1, 31-320 Kraków

Naszym klientom zapewniamy prywatne miejsca postojowe na czas wizyty w kancelarii.

Przydatne linki:

Co reguluje ustawa deweloperska?

Ustawa deweloperska określa zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Jakie środki ochrony musi zapewnić deweloper w umowie deweloperskiej?

Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z następujących środków ochrony: 1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; 2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową; 3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową; 4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Jakie są obowiązki dewelopera wobec zainteresowanego zawarciem umowy deweloperskiej

Na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper zapewnia możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem budowlanym.

Jaka jest minimalna treść umowy deweloperskiej?

Umowa deweloperska zawiera w szczególności:
1) określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej;
2) cenę nabycia prawa, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy;
3) informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie obejmującą informację o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach;
4) określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej umowy;
5) określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;
6) określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper;
7) termin przeniesienia na nabywcę prawa, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy;
8) wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera;
9) informacje dotyczące:
a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w szczególności numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz informację o kosztach prowadzenia rachunku,
b) gwarancji bankowej, a w szczególności nazwę banku, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji albo
c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności nazwę ubezpieczyciela, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania gwarancji;
10) numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone;
11) termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
12) określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, o których mowa w art. 29 odstąpienie od umowy deweloperskiej, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę w razie skorzystania z tego prawa;
13) określenie wysokości odsetek i kar umownych dla stron umowy deweloperskiej;
14) wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
15) oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o możliwości zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 21obowiązki dewelopera wobec zainteresowanego zawarciem umowy deweloperskiej;
16) termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
17) informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo informację o braku takiej zgody albo informację o zgodzie banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo informację o braku takiej zgody;
18) zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
2. W przypadku zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz z załącznikami, a podpisaniem umowy deweloperskiej, w treści umowy deweloperskiej postanowienia wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w sposób jednoznaczny i widoczny.
3. Zmiany w treści umowy deweloperskiej, o których mowa w ust. 2, wiążą nabywcę tylko wtedy, gdy wyraził zgodę na włączenie ich do treści umowy.