Przedawnienia roszczeń w obrocie gospodarczym

Law firm in Cracow. Attorney in law Rafał Kołodziejczyk.

Przedawnienie roszczeń to instytucja, której celem jest uregulowanie stosunków prawnych miedzy wierzycielem a dłużnikiem, poprzez zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia zobowiązań, w przypadku których wierzyciel i tak nie dochodzi. Ogólny termin, po którym roszczenia ulegają przedawnieniu to okres 10 lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. Jednak, ze względu na specyfikę stosunków gospodarczych, z uwagi na zapewnienie płynności obrotu, okres przedawnienia takich należności został skrócony do 3 lat lub nawet do 1 roku.
1. 3-letni okres przedawnienia roszczeń – obowiązuje wobec wszelkich należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej, a więc z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami, z tytułu niezapłaconej lub niezwróconej kaucji oraz z tytułu niezapłaconej, bądź niezwróconej zaliczki i przedpłaty.
2. 2-letni okres przedawnienia roszczeń – przewidziany jest dla przedsiębiorcy z tytułu powstałej sprzedaży, a więc z tytułu nieuregulowanej płatności za fakturę czy z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie faktury. Podobnie jest w przypadku roszczeń z tytułu umowy o dzieło, tu również przedawnienie następuje w terminie 2 lat, licząc od dnia, w którym nastąpiło oddanie dzieła, lub w którym powinno oddanie działa nastąpić.
3. 1 roczny okres przedawnienia roszczeń – dotyczy roszczeń z tytułu umowy przewozu osób czy mienia, z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej, dla roszczeń wynajmującego przeciwko najemcy o naprawienie uszkodzonych rzeczy, jak również dla roszczeń najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów za użytkowane rzeczy.
Skutkiem przekroczenia ustawowo przewidzianych terminów, egzekwowanie roszczeń staje się prawnie niemożliwe. Można temu jednak przeciwdziałać, przerywając lub zawieszając bieg przedawnienia roszczeń.
Przerwanie biegu przedawniania możliwe jest poprzez wniesienie sprawy do sądu lub zwrócenie się do komornika, poprzez wszczęcie mediacji z dłużnikiem albo jeżeli dłużnik bezpośrednio lub pośrednio uzna swoje zobowiązania finansowe wobec wierzyciela np. zwróci się z prośba o rozłożenie długu na raty.
Zawieszenie biegu przedawnienia może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy wierzyciel nie jest w stanie przed sądem lub innym organem, z przyczyn nie zależnych od siebie, dochodzić swoich roszczeń. Do takich sytuacji zalicza się m.in. klęski żywiołowe, rozruchy społeczne i epidemie. Bieg przedawnienia zawiesza się tylko na czas trwania istotnych przeszkód, po czym wznawia się jego dalszy bieg.
Niestety wiedza na temat przedawnienia roszczeń wśród przedsiębiorców jest znikoma. Często nie znają terminów, albo sposobów na ich przerwanie. Modą stało się korzystanie z usług firm windykacyjnych, które prócz uzyskania uznania długu przez dłużnika nie mogą skutecznie przerwać biegu przedawnienia przez wniesienie powództwa do sądu.
Niewielu przedsiębiorców zwraca się o pomoc do Kancelarii prawnych, które skutecznie mogą zadbać o interesy wierzyciela.
Z Kancelarią prawną De Iure odzyskiwanie należności jest profesjonalne i w przystępnej cenie:
Nasza Kancelaria pomaga firmom w odzyskaniu pieniędzy im należnych od nieuczciwych kontrahentów występując w ich imieniu z powództwem przed sądem. W przypadku wygranej sąd nakazuje pozwanemu, aby ten pokrył wszelkie koszty jakie ponieśliście Państwo w celu dochodzenia roszczenia (w tym koszty naszego zastępstwa procesowego do kwoty określonej stosownym rozporządzeniem ministra finansów, które to przyjmujemy za podstawę określania naszych stawek); zatem w przypadku uzyskania tytułu egzekucyjnego w postaci korzystnego wyroku sądowego jego koszty w zasadzie ponosi Państwa dłużnik. Każdy pozew poprzedzamy wysłaniem wezwania do zapłaty w imieniu Kancelarii, które w wielu przypadkach kończy sprawę, gdyż dłużnik uznaje dług i zobowiązuje się do jego spłaty.
Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje i wycenę obsługi odzyskiwania należności prosimy o kontakt:

r.kolodziejczyk@kancelaria-prawna-krakow.pl
tel. 791 753 781